Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Strona główna » Aktualności » ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Od 1 stycznia 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy potwierdzić fakt kompostowania odpadów biodegradowalnych, pamiętając jednocześnie o tym, że w czasie korzystania z ulgi z posesji nie będą odbierane żadne odpady biodegradowalne.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie będą mogli wystawiać ich przed posesję w celu odbioru, nie będą mogli także ich oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zgodnie z uchwałą Nr 127/XXV/2020 Rady Gminy Irządze z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie gminy Irządze, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 9198), mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów skorzystają z ulgi za wywóz odpadów komunalnych wynoszącej 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2010 późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 • uniemożliwia Wójtowi  lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika,

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

CO O KOMPOSTOWNIKU WARTO WIEDZIEĆ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co rozumiemy pod pojęciem kompostownik?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się jednak że powinno być to wyznaczone /ograniczone/ wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa sztucznego) miejsce gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości, miejsce w którym zachodzić będzie proces kompostowania. Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami w tym np.: Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Czy muszę składać deklarację, gdy posiadam kompostownik?

TAK. Deklarację należy złożyć w sytuacji, gdy posiadamy kompostownik, a w nim kompostowane  są odpady i chcemy ubiegać się o ulgę z tego tytułu.

Czy każdy może założyć kompostownik i kompostować odpady?

Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej.

 

czytano: 252 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2021-01-14 11:26:14

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna