Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ogłoszenie o naborze kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o naborze kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Irządze – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

 

               Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. ( Dz, U. z 2019r., poz. 1728 ) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Spis zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 01 września do dnia 30 listopada 2020r.

 

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
 1. być osobą pełnoletnią;
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Irządze;
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Informacje ważne dla osób składających oferty:
 1. Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału  w szkoleniu korzystając ze sprzętu własnego z dostępem do internetu obejmującego część teoretyczną i część praktyczną  zakończonym  egzaminem testowym.
 2. Rachmistrz  terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
 1. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów ( załącznik nr 1)
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej.
 3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych ( załącznik nr 2 dotyczący       pkt.  3-5)
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  w tym przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  na rachmistrza spisowego zgodnie z  ustawą z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. ( Dz. U. z 2019r., poz. 1728 ), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych (  Dz. U. z 2019r. , poz. 1781), oraz  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Irządze 42-446 Irządze nr 124  od godz. 7:30 do godz. 15:30  lub za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu aplikacji do urzędu) w terminie do dnia 08 lipca 2020r.  w kopertach

z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatana rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.”

 1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl. Osobą do kontaktu w Urzędzie Gminy jest Inspektor Urszula Karoń tel. 34 3543009 wew. 27
 1.  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia                 

  2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy -Wójt Gminy Irządze, 42-446 Irządze nr 124

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kmacherzynska.iod@gmail.com . do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia  10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych    (  Dz. U. z 2019r. , poz. 1781)  oraz art.20 ustawy  z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. ( Dz,. U. z 2019r., poz. 1728 )

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem , dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru , osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

      1) dostępu do danych osobowych , w tym do prawo do uzyskania kopii tych danych

      2) sprostowania (poprawiania ) danych osobowych

      3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      4) przenoszenia danych

      5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

      6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), jeżeli Pani Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

8.   Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

więcej na stronie   http://www.irzadze.bip.jur.pl/artykuly/3596

 

czytano: 420 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2020-06-24 11:03:44

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna