Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja dla mieszkańców dot. składania deklaracji - Odnawialne Źródła Energii

Strona główna » Aktualności » Informacja dla mieszkańców dot. składania deklaracji - Odnawialne Źródła Energii

Wójt Gminy Irządze informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańca wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańców będzie stanowił co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych + 100% podatek VAT od szacunkowej ceny zestawu.

W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

 Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w projekcie jest w szczególności:

- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Irządze,

- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,

- brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,

- złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej deklaracji dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej/pomp ciepła,

- podpisanie umowy dot. wykonania inspekcji technicznych możliwości montażu instalacji.

 

Właściciel nieruchomości przystępującej do projektu zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego zakończeniu w tzw. okresie trwałości projektu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Irządze i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Irządze w pokoju nr 12 oraz u Sołtysa.

Precyzyjne wypełnienie deklaracji pozwoli na zebranie niezbędnych danych potrzebnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

Po zebraniu deklaracji zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Irządze przystępujących do Projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego – w tym celu powinni zawrzeć umowę na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE – plik ze wzorem umowy w załączeniu (poniżej).  

Umowa ta zawierana jest pomiędzy Właścicielem a Firmą zewnętrzną tj. DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4a lok. 49, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709, opracowującą wniosek o dofinansowanie.

Opłaty za inspekcje terenowe: wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1, 2 lub 3 analizy):

1. instalacja solarna - 246,00 zł

2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.

3. pompa ciepła – 307,50 zł.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego: tel. 12 446 42 97 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać do 15 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Irządze w pokoju nr 12.

Osoby, które nie zawrą umowy na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE i nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie wskazanym w umowie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

- deklaracja uczestnictwa w projekcie

- wzór umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE tożsama z umową do podpisania w Urzędzie Gminy Irządze

 

Informacji w sprawie udziału w projekcie udzielają następujący pracownicy Urzędu Gminy Irządze:

- Pan Krzysztof Kawałek - Sekretarz Urzędu Gminy Irządze 34 3543009 wew. 26

- Pan Czesław Słuszniak - Informatyk, tel. 34 3543009 wew. 27

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2090 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2017-10-30 15:04:59

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • IMG_0113
 • IMG_0103_1
 • IMG_0102_2
 • Tablica_Wilkow_22122021
 • IMG_0089_2
 • IMG_0087_1
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna