Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

INFORMACJA z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

INFORMACJA z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  INFORMACJA - zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. DZ. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) informujemy: 

a)  podmioty odbierające odpady komunalne  z terenu Gminy Irządze: -  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbiera od dnia 01.11.2019 r. firma wybrana w drodze przetargu:

 

Konsorcjum firm:

 1. Lider: REMONDIS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
 1. Uczestnik: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Zawierciu, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierają firmy, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej(firmy mają obowiązek podpisania indywidualnej umowy z uprawnioną firmą). 

b) informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Irządze zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Niesegregowane (zmieszane) Odpady komunalne:

 - Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. SOBUCZYNA ul. Konwaliowa 1 , 42-263 Wrzosowa

- Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

 Bioodpady stanowiące Odpady komunalne:

- Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych  w Zawierciu, ZGK Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 - Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych  w Zawierciu, ZGK Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53.

 - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa 

 c) informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła następujących poziomów:

 


  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] - min

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło
   [min.]

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Irządze

0,91

9,50

24,80

21,46

20

25

31

--

--

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane  i rozbiórkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych -  Gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe następujących poziomów:

 


  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami [%] [min]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
  i rozbiórkowe  [min]

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom   osiągnięty
przez Gminę Irządze

--

--

--

--

--

100

100

--

--

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - Gminy są zobowiązane do osiągnięcia  w poszczególnych latach następujących poziomów:

Rok

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania  w stosunku do masy tych odpadów   wytworzonych w 1995 r. [%] 

[max]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę Irządze

1,22%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

--

--

 

d) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości:

Irządze 131B,  42-446 Irządze, Baza Gminnego Zakładu Komunalnego

 

Dane  podmiotu prowadzącego: GMINA IRZĄDZE, IRZĄDZE 124, 42-446 IRZĄDZE.

Punkt czynny jest: w co 2-gi piątek w godzinach 10.00-15.00 

odbiór po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi w UG Irządze, tel. 34 354 30 09 wew. 27

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • papier i tektura
 • popiół
 • odzież
 • szkło
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i odpady biodegradowalne
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne np. gruz czysty - cegła, pustak, beton itp., bez zanieczyszczeń azbestu, ceramiki, pianki, plastiku i drewnianych elementów itp. z remontów wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 1409 z późn. zm.).
 •  inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

 

Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do punktu PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów oraz pozostałe odpady zebrane selektywnie, które nie podlegają odbiorowi z terenu nieruchomości.

e) informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019, poz. 1895)

   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z nieruchomości zamieszkałych:

- zużyty sprzęt może być dostarczany przez mieszkańców Gminy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się w Irządzach, Irządze 131B,  42-446 Irządz. Prowadzony  przez  Gminę Irządze , Irządze 124, 42-446 Irządze.

 

Godziny otwarcia: co 2-gi piątek w godzinach 10.00-15.00
odbiór po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi w UG Irządze, tel. 34 354 30 09 wew. 27

 

Na podstawie  art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895): ''Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju".

 

f) adresy punktów  zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających
w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Firma Handlowo-Usługowa "Szymon" Szymon Kożdoń

 

42-229 Częstochowa

ul. Lechonia 25 m.3

 

Folia po sianokiszonce,

Worki po nawozach

 

516 703 128

2.

 

Komart Sp. z o.o.

 

44-194 Knurów

ul. Szybowa 44

 

 

Folia, sznurek oraz opony powstające w gospodarstwie rolnym

 

32 235 11 83

3.

 

GOLD-EKOL

 

 

42-235 Lelów

 

Folia po sianokiszonce,

Worki po nawozach

 

 

531 390 568

 

 

12

GRU

2019

1151

razy

czytano

361/741

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

21

maj

2024

: Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych

6

maj

2024

: Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego

6

maj

2024

: Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...

24

kwi

2024

: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

24

kwi

2024

: Komunikat - OZE
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Komunikat - OZE

24

kwi

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.