Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

OZE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OZE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IRZĄDZE 
do udziału w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

 

 

 

 

 1. Cel i uczestnicy naboru uzupełniającego w Projekcie:
  1. Nabór w ramach projektu prowadzony jest przez Gminę Irządze w celu stworzenia listy rezerwowej dla naboru zrealizowanego w latach 2017/2018 (dalej: lista podstawowa) w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, dot. zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kotły na pellet, solary do CWU, pompy ciepła powietrza CWU I CO).
  2. Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
 2. Warunki udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Posiadanie potwierdzonego wpisem do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zgłoszonej do Projektu.
  2. Nieruchomość/budynek/budowla, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE zgłaszana do Projektu nie jest wpisana w rejestrze zabytków ani nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej, chyba że do dnia zawarcia umowy uczestnictwa okażą się dokumentem zezwalającym na montaż instalacji wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Brak zaległości finansowych wobec Gminy Irządze.
  4. Instalacja OZE nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej ani agroturystyki i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
 3. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym dokonuje się w formie papierowej przez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze.
  3. Zgłoszenia udziału zgodnie z pkt 3.1 i 3.2 należy dokonać w terminie od 04.10.2019r. do 18.10.2019r. Deklaracje składane po tym terminie nie zostaną uwzględnione i nie będą podstawą do zakwalifikowania do projektu.
  4. Zgłoszenia dostarczone pocztą lub kurierem nie będą przyjmowane.
  5. Na podstawie złożonych deklaracji zostanie utworzona lista rezerwowa.
  6. O możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową i przyznaniu dofinansowania na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała w pierwszej kolejności potrzeba zastąpienia instalacji z listy podstawowej w realizowanym już projekcie, a następnie kolejność składanych deklaracji.
  7. W przypadku konieczności zastąpienia instalacji z listy podstawowej, Urząd Gminy Irządze poinformuje telefonicznie mieszkańca, którego projekt jest na liście rezerwowej i spełnia warunki określone w pkt 2., a który będzie mógł zostać przeniesiony na listę podstawową zgodnie z pkt. 3.6, o konieczności sporządzenia analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE (dalej: analiza techniczna).
  8. Mieszkaniec zobowiązany będzie do sporządzenia na swój koszt analizy technicznej, wg wzoru przekazanego przez Urząd Gminy Irządze. Analizę techniczną mieszkaniec będzie obowiązany przedstawić w terminie do 10 dni od poinformowania o możliwości przeniesienia na listę podstawową, nie później niż do 24 października 2019r.
  9. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z mieszkańcem w ciągu dwóch kolejnych dni lub niedostarczenia analizy technicznej w terminach wskazanych w punkcie 3.8, Urząd Gminy Irządze przeprowadzi procedurę, o której mowa w pkt 3.7 z kolejną osobą, wg warunków określonych w pkt 3.6.
  10. Jeżeli analiza techniczna potwierdzi możliwość montażu instalacji, zostanie ona wpisana na listę podstawową, a mieszkaniec zostanie poinformowany o konieczności podpisania umowy z Gminą.
  11. Po podpisaniu umowy mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić zaliczkę zgodnie z §5 pkt 4 Umowy organizacyjno-finansowej.
 4. Urząd Gminy Irządze dokona weryfikacji zgłoszeń udziału w naborze uzupełniającym pod względem spełnienia wszystkich warunków udziału w naborze uzupełniającym oraz pod względem braków formalnych zgłoszeń udziału w naborze. Pozytywna weryfikacja nie uchybia prawu późniejszego wykluczenia zgłaszającego w razie stwierdzenia braku spełnienia wszystkich warunków. W momencie negatywnej weryfikacji zgłoszenie zostanie odrzucone i do projektu zostanie wybrana kolejna osoba z listy spełniająca warunki naboru uzupełniającego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  34 3543009 wew. 27 lub  

 

04

PAŹ

2019

1473

razy

czytano

318/692

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

30

lis

2023

: UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie

17

lis

2023

: Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...

10

lis

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

7

lis

2023

: Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze ...

6

lis

2023

: Otrzymane wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Otrzymane wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu ...

3

lis

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.