Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

OZE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Strona główna » Aktualności » OZE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IRZĄDZE 
do udziału w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

 

 

 

 

 1. Cel i uczestnicy naboru uzupełniającego w Projekcie:
  1. Nabór w ramach projektu prowadzony jest przez Gminę Irządze w celu stworzenia listy rezerwowej dla naboru zrealizowanego w latach 2017/2018 (dalej: lista podstawowa) w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, dot. zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kotły na pellet, solary do CWU, pompy ciepła powietrza CWU I CO).
  2. Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
 2. Warunki udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Posiadanie potwierdzonego wpisem do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zgłoszonej do Projektu.
  2. Nieruchomość/budynek/budowla, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE zgłaszana do Projektu nie jest wpisana w rejestrze zabytków ani nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej, chyba że do dnia zawarcia umowy uczestnictwa okażą się dokumentem zezwalającym na montaż instalacji wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Brak zaległości finansowych wobec Gminy Irządze.
  4. Instalacja OZE nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej ani agroturystyki i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
 3. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym dokonuje się w formie papierowej przez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze.
  3. Zgłoszenia udziału zgodnie z pkt 3.1 i 3.2 należy dokonać w terminie od 04.10.2019r. do 18.10.2019r. Deklaracje składane po tym terminie nie zostaną uwzględnione i nie będą podstawą do zakwalifikowania do projektu.
  4. Zgłoszenia dostarczone pocztą lub kurierem nie będą przyjmowane.
  5. Na podstawie złożonych deklaracji zostanie utworzona lista rezerwowa.
  6. O możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową i przyznaniu dofinansowania na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała w pierwszej kolejności potrzeba zastąpienia instalacji z listy podstawowej w realizowanym już projekcie, a następnie kolejność składanych deklaracji.
  7. W przypadku konieczności zastąpienia instalacji z listy podstawowej, Urząd Gminy Irządze poinformuje telefonicznie mieszkańca, którego projekt jest na liście rezerwowej i spełnia warunki określone w pkt 2., a który będzie mógł zostać przeniesiony na listę podstawową zgodnie z pkt. 3.6, o konieczności sporządzenia analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE (dalej: analiza techniczna).
  8. Mieszkaniec zobowiązany będzie do sporządzenia na swój koszt analizy technicznej, wg wzoru przekazanego przez Urząd Gminy Irządze. Analizę techniczną mieszkaniec będzie obowiązany przedstawić w terminie do 10 dni od poinformowania o możliwości przeniesienia na listę podstawową, nie później niż do 24 października 2019r.
  9. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z mieszkańcem w ciągu dwóch kolejnych dni lub niedostarczenia analizy technicznej w terminach wskazanych w punkcie 3.8, Urząd Gminy Irządze przeprowadzi procedurę, o której mowa w pkt 3.7 z kolejną osobą, wg warunków określonych w pkt 3.6.
  10. Jeżeli analiza techniczna potwierdzi możliwość montażu instalacji, zostanie ona wpisana na listę podstawową, a mieszkaniec zostanie poinformowany o konieczności podpisania umowy z Gminą.
  11. Po podpisaniu umowy mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić zaliczkę zgodnie z §5 pkt 4 Umowy organizacyjno-finansowej.
 4. Urząd Gminy Irządze dokona weryfikacji zgłoszeń udziału w naborze uzupełniającym pod względem spełnienia wszystkich warunków udziału w naborze uzupełniającym oraz pod względem braków formalnych zgłoszeń udziału w naborze. Pozytywna weryfikacja nie uchybia prawu późniejszego wykluczenia zgłaszającego w razie stwierdzenia braku spełnienia wszystkich warunków. W momencie negatywnej weryfikacji zgłoszenie zostanie odrzucone i do projektu zostanie wybrana kolejna osoba z listy spełniająca warunki naboru uzupełniającego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  34 3543009 wew. 27 lub  

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1116 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2019-10-04 13:32:44

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna