Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Składanie wniosków 500+

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Składanie wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje , że od 1 sierpnia 2017r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok tj. od 1 października 2017 do 30 września 2018r.

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego  na  nowy okres zasiłkowy 2017/2018 jest rok 2016.

 

 

 

 

Informacje dla klienta

1.Celem świadczenia wychowawczego jest  częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych .

2.Swiadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

3.Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

4.Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie.

5.Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 Świadczenie wychowawcze  na dane dziecko nie przysługuje , jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone , na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd , chyba że :

- drugi z rodziców dziecka nie żyje

- ojciec dziecka jest nieznany

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu , jest pod opieką naprzemienną  obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko , której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego , podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie , świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są warunki uprawniające do świadczenia.

 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód ogłoszony corocznie w drodze obwieszczenia  przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 1 sierpnia każdego roku.

 

Jeżeli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia , przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku , przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad, grudzień  nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 

Więcej o nowych zasadach składania wniosków na stronie www.mpips.gov.pl

 

28

LIP

2017

1900

razy

czytano

504/741

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

21

maj

2024

: Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych

6

maj

2024

: Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego

6

maj

2024

: Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...

24

kwi

2024

: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

24

kwi

2024

: Komunikat - OZE
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Komunikat - OZE

24

kwi

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.