Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Składanie wniosków 500+

Strona główna » Aktualności » Składanie wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje , że od 1 sierpnia 2017r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok tj. od 1 października 2017 do 30 września 2018r.

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego  na  nowy okres zasiłkowy 2017/2018 jest rok 2016.

 

 

 

 

Informacje dla klienta

1.Celem świadczenia wychowawczego jest  częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych .

2.Swiadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

3.Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

4.Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie.

5.Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 Świadczenie wychowawcze  na dane dziecko nie przysługuje , jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone , na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd , chyba że :

- drugi z rodziców dziecka nie żyje

- ojciec dziecka jest nieznany

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu , jest pod opieką naprzemienną  obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko , której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego , podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie , świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są warunki uprawniające do świadczenia.

 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód ogłoszony corocznie w drodze obwieszczenia  przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 1 sierpnia każdego roku.

 

Jeżeli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia , przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku , przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad, grudzień  nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 

Więcej o nowych zasadach składania wniosków na stronie www.mpips.gov.pl

 

czytano: 1359 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2017-07-28 08:59:45

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna